BIP
Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Historia (NOWE)

Nasz patron -Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Nabór do klas pierwszych 2016/2017

Nabór do klasy sportowej 2016/2017

Wykaz podręczników 2015/2016

Elektroniczna skrzynka podawcza

Jak zalogować się na www?

Życie szkoły

Zastępstwa [.pdf]

Dziennik elektroniczny

Wydarzenia (NOWE)

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń (NOWE)

Projekty ogólnopolskie

WF z klasą

Wkręć się w pomaganie

Oficjalna strona Wkręć się w pomaganie

Szkoła bezpiecznego Internetu

Szkoła Współpracy

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Certyfikaty


Projekty uczniowskie
2014/2015 Projekt klasy 2b
2013/2014 Opracowanie zestawów żywieniowych... 2a
2011/2012 Moje fascynacje..., 2d
2011/2012 Trzymaj formę, 3a
2010/2011, Matematyka, Kl. 2e
2010/2011 J. angielski, Kl. 2e
Biblioteka


Osiągnięcia uczniów
2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna.

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall – w porozumieniu z ministrami: kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej – podpisała rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Podpisane 7 października 2009 r. rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 168, poz. 1324. 

Źródło: http://www.men.gov.pl

Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących procesów jakie zachodzą w placówce, a na które składają się dokumenty, działania i osoby. Ewaluacja wewnętrzna w  szkole (placówce) jest elementem codziennej praktyki szkolnej i dostarcza informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje odnośnie do swojej pracy oraz działalności całej placówki. Prowadzenie ewaluacji w szkole jest uzasadnione właśnie możliwością wykorzystania jej wyników przez konkretne osoby – dyrektora szkoły, nauczycieli, a w wielu wypadkach prawdopodobnie również uczniów, rodziców, przedstawicieli organu prowadzącego czy nawet lokalnych partnerów, a czasem i mediów.

Na ten proces składają się :

-zbieranie danych
-analiza zebranych informacji
-wyciąganie wniosków
-formułowanie rekomendacji .

W skład projektu ewaluacji wchodzi określenie: przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz głównych problemów (obszarów, zagadnień) badawczych, pytań kluczowych (badawczych), kryteriów ewaluacji, metod badawczych, harmonogramu ewaluacji, formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników.

Przebieg ewaluacji w Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Ewaluacja w roku szkolnym 2015/2016.

I półrocze

Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji .

Co mieści się w wymaganiu?
 • Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów z osobna i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.
 • Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów, w tym także ustalanie aktualnej hierarchii tych potrzeb u wychowanka (np. okresowego priorytetu potrzeb emocjonalnych).
 • Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się / nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.
 • Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.
 • Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
 • Troska o ucznia i pośrednio o jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe dziecka nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.
 • Uwzględnienie opinii rodziców i uczniów na temat sposobu i zakresu udzielania wsparcia uczniom.

 II półrocze

Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Co mieści się w wymaganiu?
 • Współpraca nauczycieli w organizacji procesów edukacyjnych, wspólne ustalenia dotyczące ich planowania i realizacji.
 • Uczenie się od siebie - rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemnie wsparcie, analizowanie swojej pracy.
 • Postrzeganie uczenia się i nauczania jako procesów interdyscyplinarnych.
 • Współpraca nauczycieli jako widoczny wzorzec współpracy dla uczniów, zarówno w perspektywie uczenia się współpracy, jak i uczenia się przez całe życie.
 • Uczenie się jako proces, który następuje podczas wymiany doświadczeń w grupie.


 

W roku szkolnym 2014/2015 ewaluowaliśmy :

Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne.


 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z rozporządzniem Ministra Edukacji nastąpiła zmiana w ewaluacji. W miejsce 17 wymagań wprowadzono 12, pomijając przy tym obszary:

Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni.

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne.

Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji.

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

W związku z tym zaplanowano ewaluację wymagania 2 i 8.

W roku szkolnym 2012/2013 ewaluowaliśmy :

Dział III. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.

Dział IV. Zarządzanie szkołą lub placówką.

Wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Dział I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymaganie 1.2: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Wymaganie 1.3: Uczniowie są aktywni.

Ponadto w szkole przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez 2-osobowy zespół wizytatorów ds. ewaluacji upoważniony przez śląskiego Kuratora Oświaty. Badano dwa obszary:

Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

W roku szkolnym 2011/2012 ewaluowaliśmy :

Dział 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Wymaganie 1.1. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne.

Dział IV. Zarządzanie szkołą lub placówką.

Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

W roku szkolnym 2010/2011 ewaluowaliśmy :

Dział 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Wymaganie 1.1. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dział 2. Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

Wymaganie 2.1. Koncepcja pracy szkoły.

Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwiająca realizację podstawy programowej.

Wymaganie 2.3. Zorganizowany charakter procesów edukacyjnych.

Wymaganie 2.4. Procesy edukacyjne efektem współdziałania nauczycieli.

Wymaganie 2.5. Kształtowanie postaw uczących się.

Wymaganie 2.6. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 Dział 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 Wymaganie 3.1. Wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wymaganie 3.2. Losy absolwentów.

Wymaganie 3.3. Promowanie wartości edukacji.

Dział 4.  Zarządzanie szkołą.

Wymaganie 4.3. Baza i wyposażenie szkoły.

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków (NOWE)

Plan lekcji obowiązujący od 11.01.2016

Terminy indywidualnych spotkań z rodzicami

Dodatkowe zajęcia 2015/2016

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Konkursy przedmiotowe 2015/2016

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2015/2016

Ważne terminy [.pdf]

Doradztwo zawodowe (NOWE)

Zebrania i konsultacje (NOWE) 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 (NOWE)

Poradnik dla rodziców i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [.pdf]

Prawo szkolne

Kontakt

Ewaluacja wewnętrzna (NOWE)

Koła zainteresowań

PTTK

Origami (NOWE)

Portale edukacyjne

Zajęcia techniczne

Religia

Sport (NOWE)

Ekologia i chemia (NOWE)

Język niemiecki (NOWE)

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.09 - 22 zapytań MySQL 1,177,793 unikalne wizyty