Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

INSTRUKCJA

Informacje ogólne

BIP - co to jest??
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

STRONA GŁÓWNA BIP
Na stronę główną Biuletynu Informacji Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach można dostać się:
W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://www.gimnazjum10.nazwa.pl/bip  

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka, menu, okna wyszukiwarki, stopki oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, wyszukiwarka, stopka oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Menu przedmiotowe podzielone zostało na części:

Informacje ogólne:
1. Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
2. Dyrekcja
3. Dokumenty szkolne
4. Schemat organizacyjny
5. Plan finansowy
6. Zamówienia publiczne
7. Informacje nieudostępnione
8. Ogłoszenia
9. Kontrole zewnętrzne
10. Informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach
11. Majątek szkoły
12. Elektroniczna skrzynka podawcza
13. Przyjmowanie i załatwianie spraw
14. Oferty pracyObsługa Biuletynu:
Instrukcja
Statystyki
Redakcja

* * *

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej


- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiązany do tego ustawą.

- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej

- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

- W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

- w lewym panelu ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

- wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

- dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.

"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu)do merytoryki BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.


Wprowadzenie: Paweł Miksztal
Ostatnia aktualizacja:
Przemysław Durczyński; 23.01.2018 r.; g.8.21
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Dołęgowska

Strona wyświetlona: 228 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński