Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Informacje o rozstrzygnięciach przetargów znajdują się w dziale "Ogłoszenia".


NIEAKTUALNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

1) Wymiana stolarki okiennej
2) Cyklinowanie auli
3) Naprawa instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

Numer sprawy: G10.2.26.2.2016
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 76371-2016

- Ogłoszenie
- Specyfikacja
- Odpowiedź na pytanie
- Wyniki przetargu

Załączniki:

 1. Załącznik 1A - formularz oferty
 2. Załącznik 1B - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik 1C - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
 4. Załącznik 1D - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
 5. Załącznik 1E - wykaz robót budowlanych
 6. Załącznik 1F - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 7. Załącznik 1G - oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w wykonaniu niniejszego   zamówienia wymaganych przez Zamawiającego uprawnień
 8. Załącznik 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 9. Załącznik 3 - wzór umowy
 10. Załącznik 4 - przedmiar robót i schematy:
          a) przedmiar - wymiana stolarki okiennej
          b) przedmiar - wymiana stolarki okiennej cd.
          c) schemat stolarki okiennej
          d) przedmiar - cyklinowanie auli
          e) przedmiar - naprawa instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych

NIEAKTUALNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
:

1) Wymiana stolarki okiennej
2) Cyklinowanie auli
3) Remont boiska wielofunkcyjnego
4) Naprawa instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

Numer sprawy: G10.2.26.1.2016
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 131234-2016

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

- Ogłoszenie
- Specyfikacja
- Odpowiedź na pytanie (1)
- Odpowiedź na pytanie (2)
- Odpowiedź na pytanie (3)


Załączniki:

 1. Załącznik 1A - formularz oferty
 2. Załącznik 1B - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik 1C - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
 4. Załącznik 1D - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
 5. Załącznik 1E - wykaz robót budowlanych
 6. Załącznik 1F - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 7. Załącznik 1G - oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w wykonaniu niniejszego   zamówienia wymaganych przez Zamawiającego uprawnień
 8. Załącznik 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 9. Załącznik 3 - wzór umowy
 10. Załącznik 4 - przedmiar robót i schematy:
          a) przedmiar - cyklinowanie auli
          b) przedmiar - cyklinowanie auli cd.
          c) przedmiar - remont boiska wielofunkcyjnego
          d) przedmiar - remont boiska wielofunkcyjnego cd.
          e) przedmiar - remont boiska wielofunkcyjnego cd.
          f) przedmiar - wymiana stolarki okiennej
          g) przedmiar - wymiana stolarki okiennej cd.
          h) przedmiar - naprawa instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych
          i) schemat stolarki okiennej
Wprowadzenie: Przemysław Durczyński
Ostatnia aktualizacja:
23.06.2016 r.; g.12:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Grabania

Strona wyświetlona: 831 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński